Πάσχετε από ημικρανία; Μιλήστε!
Νέα έρευνα με τίτλο "Η Ημικρανία στην Ελλαδα – 2020" πραγματοποιεί ο Σύλλογος Ασθενων με Ημικρανια και Κεφαλαλγια Ελλαδος. Η νεα αυτη ερευνα ειναι προσαρμοσμενη στις απαιτησεις των ασθενων και της επικαιροτητας. Ταυτοχρονα θα αποτελεσει και ενα ακομη "οπλο" του Συλλογου, στον αγωνα που δινει για την εισαγωγη της νεας θεραπειας με μονοκλωνικα αντισωματα στη θετικη λιστα του ΕΟΠΥΥ.

Το ερωτηματολο?γιο της ε?ρευνας, συντα?χθηκε απο? τον κ. Κων/νο Μπι?λια, Γενικο? Γραμματε?α του Συλλο?γου σε συνεργασι?α με τη κα Κατερι?να Κουρου?δη, με?λος του Συλλο?γου, υπο? την επιστημονικη? επι?βλεψη των νευρολο?γων - συμβου?λων του Συλλο?γου Δρ. Μιχα?λη Βικελη? και Δρ. Εμμανουη?λ Δερμιτζα?κη. Η ε?ρευνα απευθυ?νεται τόσο στα με?λη του Συλλο?γου, όσο και στους επισκε?πτες της διαδικτυακη?ς του σελι?δας που πάσχουν από ημικρανία. Να σημειωθει?, πως δεν προ?κειται για ε?ρευνα στον γενικο? πληθυσμο? και τα αποτελε?σματα? της θα αξιολογηθου?ν συ?μφωνα με τον πληθυσμο? που συμμετει?χε.

Η ε?ρευνα αποσκοπει? στο να δω?σει απαντη?σεις σε μερικα? και?ρια ερωτη?ματα ο?πως π.χ. τη γνω?μη ο?σων ασθενω?ν λαμβα?νουν τη νε?α θεραπει?α με μονοκλωνικα? αντισω?ματα, ποιες ει?ναι οι επιπτω?σεις του COVID-19 στους ημικρανικου?ς ασθενει?ς, πο?σο τους επηρε?ασε και πο?σο τους εμπο?δισε στο να ε?χουν προ?σβαση στη θεραπει?α τους, κλπ.

Αξι?ζει να σημειωθει? ο?τι τα αποτελε?σματα της πρω?της πανελλη?νιας ε?ρευνας που πραγματοποι?ησε ο Συ?λλογος το 2018 η?ταν αποκαλυπτικα? και ανε?δειξαν τα μεγα?λα προβλη?ματα που δημιουργει? η ημικρανι?α στους πα?σχοντες. Ταυτο?χρονα τα αποτελε?σματα αυτα? ε?γιναν εργαλει?ο στα χε?ρια του Συλλο?γου, ω?στε να επικοινωνη?σει στους αρμο?διους φορει?ς το πο?σο σοβαρη? νο?σος ει?ναι η ημικρανι?α. Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας θα συγκριθούν με εκείνα του 2018, ώστε να αναδειχθούν τυχόν διαφορές στην αντιμετώπιση ή στην επίπτωση της νόσου στους ασθενείς μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος.

Πηγή: Capital.gr